مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حامد
نام خانوادگی:فاطمی روش
پست الکترونیک:hamed@fatemiravesh.ir
آدرس وب سایت:http://hamedfatemi.ir
نخصص ها:فقه و اصول